نمایندگان شرکت دایاتک

نام شرکت : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آسا پردازش آسمان تلفن : 021-66452469 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : فروشگاه شبکه کاسپین تلفن : 021-88934874-5 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کارنو تلفن : 051-37617178 محل فعالیت : استان خراسان رضوی
نام شرکت : فروشگاه سپهر رایانه تلفن : 013-33228856 محل فعالیت : استان گیلان - رشت
نام شرکت : شرکت دنیای فناوری داریس تلفن : 021-88547657-8 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : شرکت شبکه پرداز اصفهان تلفن : 031-36260202 محل فعالیت : اصفهان
نام شرکت : شرکت جوان سیستم اهواز تلفن : 061-32237853-5 محل فعالیت : اهواز
نام شرکت : شرکت مهندسی راد تراشه آسیا تلفن : 031-36639889 محل فعالیت : اصفهان
نام شرکت : شرکت طراحان شبکه آرکا تلفن : 021-88744099 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : فروشگاه فانوس رایانه تلفن : 021-88988508 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : شرکت نیکان شبکه آپادانا تلفن : 021-77615830 محل فعالیت : تهران
نام شرکت : فروشگاه ارم پارت تلفن : 013-42528883 محل فعالیت : استان گیلان - لنگرود
نام شرکت : شرکت طراحان گسترش شبکه تلفن : 021-22614800 محل فعالیت : تهران